عوامل چسبندگي بر چسب!

عوامل چسبندگي بر چسب!
 
 فحش و برچسب از سوی بچه، ديوانه يا گدا فاقد ارزش قابل توجه است! چون فاکتور گوينده هم در فرايند چسبيدن بر چسب! مؤثر است. چسبيدن، همان باور و نوعي تلقين پذيرفته شده است و اگر فرد آن را باور نکند يعني نچسبيده است!! براي چسبيدن برچسب تعداد نفرات هم مهم است. يعني هم کيفيت گوينده و هم کميت آنها تعيين کننده است. مولوي در داستان شيرين مريض شدن معلم مکتب خانه بر اثر تکرار تلقين از طرف تمامي شاگردان همين نکته مؤثر بودن کميت تلقين کننده ها را به خوبي نشان داده است. شنونده اگر عاقل باشد هر برچسب غير منطقي به راحتي نمي چسبد. متأسفانه اکثر برچسبها را زماني چسبانده اند که ما قدرت تميز و منطق قوي نداشته ايم و کودکي تلقين پذير بوديم. سرکوب کردن برچسب هاي منفي ( که معمولاً اقدام به آن مي کنيم) آنها را از بين نمي برد بلکه در اعماق وجودمان آنها را بيشترمي چسباند!! خشم ما نسبت به برچسبهاي منفي و حرص و طمع ما به بر چسبهاي مثبت آنها را بيشتر و عميقتر مي چسباند! اينکه ما خودمان را باآنها يک مي دانيم و مرکز ثقل وجود خود قرارشان داده ايم ( به جاي اينکه بيگانه بودن آنها را بپذيريم يا به عبارت ديگر مرکز ثقل وجودمان را فطرتمان بدانيم و حس کنيم) ما را در جهل مرکب فرو برده و از مشاهده بي غرض آنها عاجز شده ايم!! البته هر لحظه و هر روز به دليلي يکي از برچسبها تحريک شده و فضاي ذهنمان را اشغال مي کند و در آن زمان انگار تمام انرژي وجودمان را با قدرت مي بلعد و ساير بر چسبها ( البته به جز برچسبهاي متضاد و مورد جدال با آن) و ساير کيفيتهاي وجودمان موقتي ناديده گرفته شده و انگار از ازل و تا ابد همان برچسب و حس همراه آن هستيم و اين تمرکز شديد بر روي آخرين من يا برچسب و تمناي فوري آن به واکنش سريع بر اساس آن، از عجايب برچسبهاست ( غافل از آنکه زمان ديگر، برچسب ديگري غلبه مي کند و ما را مفتون و محسور خودش مي کند. مثلاً در کنار دوستان مثنوي خوان برچسب معنوي بودن غلبه کرده و در جمع ديگران زرنگ يا بي عرضه و..).
 برخي از مطالب ذکر شده از جمله همين تسلط آخرين من برداشتي آزاد از کتابهاي آقاي مصفاست. همينطور ساير مطالب هم که منبع آن ذکر نشده ممکن است برداشت آزاد و همراه تأمل از مولوي و برخي روانشناسان غربي و حکمای شرقی باشد. در مواردي هم که منبع آن ذکر نشده ممکن است نظرات خود نويسنده باشد. البته در امور خود شناسي و روانشناسي کمتر مطلبي هست که قبلاً در جايي - به ويژه در فرهنگ غنی کشورمان- گفته نشده باشد. در اينجا جمع آوري و برداشت آزاد آنها و استفاده کاربردی آنها برای کاهش رنج و درد مطرح است. 

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

لطفاً نظر خود را بخط فارسی بنویسید.

لطفاً فقط نظرتان درباره‌ی مطلب نوشته شده را بنویسید. و اگر پیامی برای نویسنده دارید، به پیوند "تماس با نویسنده" مراجعه نمایید.