پذيرش و تسليم

تسليم و پذيرش هنگامي مي آيد كه ديگر نپرسي:
چرا اين اتفاق براي من افتاد؟
"اكهارت تول"

موضوع: اكهارت تله؛ توهم خود؛ اصالت انسان، خشم؛ پذيرش خود