هوش مادر يا رندي اصيل!


   در بين انواع و اقسام هوش ها و استعدادهاي ذاتي و اكتسابي ريز و درشت بشري يك "هوش ناب" چون گوهري گرانبها مي درخشد. اين هوش گرانبها، به طور خلاصه؛ هوش استفاده به موقع از جريان تفكر است. هوشي كه در مواقعي كه به تفكر منطقي نيازي نيست، تفكر را به كناري مي گذارد و در فضاي سكوت و هوش عظيم غوطه ور مي گردد و يا از اوج به جريان تفكر نگاه مي كند!

   البته جالب اينجاست كه به دليل سلطهء هميشگي تفكر، جملهء مردم به اشتباه تصور مي كنند كه از اين هوش برخوردار هستند!

جمله خلقان سخره انديشه اند
زين سبب خسته دل و غم پيشه اند

هوش مادر یا به عبارت دیگر هوش برتر و یا مهمترین هوش بشری يا همان رندي اصيل و عارفانه؛ هوش استفاده درست از فکر است. یعنی فقط زمانی که به فکر منطقی نیاز است، از روی قصد و اختیار کامل، از آن استفاده کنیم و در زمانهای دیگر اسیر فکر نباشیم.