گويش همداني (2)


 مس  و ملنگ خواب !
 شوا ، م ، ا دس تو، خواب ندارم
نيمي يلي بكپم
شوا= شبها   ؛ م= فتحه ميم، من   ؛   ا دس تو= با فتحه الف، كسره دال و سين؛ از دست تو
نيمي يلي= نمي گذاري، اجازه نمي دهي
بكپم= با كسره ب و فتحه پ، بخوابم
(در گويش همداني اغلب كلمات با كسره شروع مي شوند)
جانُم بِشت بگه؛  زور فكرا  و هول ولاشان، چقذر زياده كه گا گداري يا كه هي هر شو، تاريكان، موقع خو و خستگي نيمي يَله،  مجه ملانت سرهم بي يلي
فكرا= فكرها  ؛ هول ولا=  با ضمه لام و كسره واو؛ ترس و نگراني؛  چقذر= با كسره چ و ق و فتحه ذ، چقدر؛   گا گداري= گاه گداري  ؛ هي= كسره هاء و سكون ي ، هميشه؛   شو= شب؛   تاريكان= به هنگام تاريكي  ؛   نيمي يله= نمي گذارد
  ( خو و شو  بيشتر لهجه ملايري و نهاوندي و لري همدان است تا خود شهر همدان)
مجه=  كسره م، كسره و تشديد ج ، مژه ؛  ملان= كسره م،  كلمه جمع براي برخي كلماتي كه با ميم شروع مي شوند مثل ميز ملان يعني ميزها  ؛  سرهم بيلي= كسره سين و ر، فتحه ي، روي هم بگذاري   ؛  
جانم به تو بگويد كه؛ زور فكرها و ترس و نگراني همراه آنها، چنان زياد است كه گاه گداري يا هميشه، موقع تاريكي و خواب و خستگي، نمي گذارد مژه هايت را روي هم بگذاري.


 كوجانه مي ورتتم، معلوم ني، اوسارت دادي دس ا !
كوجانه=
مي ورتتم= كسره واو، كسره ر ،  كسره ت اول و فتحه ت دوم،  مي بردت هم
اوسار ت= با كسره ت،  افسارت را  ؛   ا= با ضمه الف، او
كجا مي بردت هم معلوم نيست؛ افسارت را دست او( فكر و ترس و اضطراب همراهش) داده اي !
لا مصب، هر چي ماخاي گلاراي مشكيته بوندي  و  مس و ملنگ خو بشي، نيمي ي له
لا مصب= با تشديد ص، لا مذهب؛ ماخاي= مي خواهي؛   گ لاراي مشكيته = باضمه گ، تشديد لام، چشم هاي سياهت را
بوندي= كسره ب، فتحه واو،   ببندي
مس خو = فتحه م، كسره و تشديد سين، كسره خ،  مست خواب  ؛  نيمي يله= نمي گذارد
هرچه قدر مي خواهي، چشمان مشكي ات را ببندي و مست و ملنگ خواب بشوي، لا مذهب نمي گذارد.