گوهري از بحر معنوي (7)


تلقين افكار مثبت افكار منفي

گفت پيغمبر كه رنجوري به لاغ
رنج آرد تا بميرد چون چراغ
1070/1

لاغ به معناي شوخي و در اينجا، به معناي بد دلي است.

پيامبر (ص) فرمود كه بيماري و رنجوري را به خود تلقين نكنيد كه بيمار مي شويد و حتي كسي كه چنين كند ممكن است چون چراغي خاموش شود و بميرد.

اين بيت اشاره به حديثي است كه مي فرمايد: " خود را به بيماري نزنيد كه بيمار خواهيد شد و گور خود مكنيد كه خواهيد مرد"

شايد اغراق نباشد اگر بگوييم بيش از 80 در صد بيماريها، روان تني هستند و مستقيم و غير مستقيم در افكار و هيجانهاي خود ساخته منفي ريشه دارند.

متأسفانه از سوي ديگر، بيش از 80 درصد از " 10 تا 20 هزار فكر روزانه " را هم افكار بيهوده يا منفي تشكيل مي دهند. بنابراين واضح است كه چه خطر وحشتناكي " انسان اسير فكر منفي" را تهديد مي كند.

مشاهده رنج به معناي ديدن رنج، منهاي افكار منفي پيرامون آن است. در اغلب موارد با اين نوع نگاه، رنجي باقي نمي ماند!! و "آتش رنج" در كيميا گري مشاهده گري به "آتش عشق" تغيير ماهيت مي دهد!
شايد بتوان انسانها را به دو گروه تقسيم نمود:


اول: گروهي كه نسبت به خطر تلقينات فكر منفي، نا آگاه هستند. در فكرشان زندگي مي كنند با افكار منفي  هم ذات پنداري كرده اند!!؛ در افكارشان غرق هستند و از آنها كوركورانه تبعيت مي كنند.

اين گروه، حد اكثر برخي افكار منفي را با افكار خشم آلود ديگر سركوب مي كنند! ولي اين نوع "سركوب همراه خشم و حرص" هم كار را بدتر مي كند!

البته افكار مثبت عمدي براي اين گروه هم مفيد است ولي معمولاً درگرداب افكار منفي كم اثر مي شوند!

افكار و تلقينات منفي چه در موارد غرق شدن در آنها يا سركوب يا تخدير و فرار از آنها، بر انسان مسلط خواهند شد و جز سياه روزي و بدبختي و "مرگ انسانيت" نتيجهء ديگري به بار نخواهند آورد.

دوم: گروهي كه در حرم امن الهي مستقر هستند و با حضور قلب، در زمان حال و در ارتباط با بيكران هستي بسر مي برند. اينها در تماس با حواس پنجگانه و حواس زيباي آرامش و عشق الهي هستند و دم و بازدم زندگي را از نزديك حس مي كنند. اين گروه از پشت قلعه محكم اين حواس خدا دادي، به افكار غير عمدي و نا خود آگاه و هيجانهاي همراه آنها نگاه مي كنند و مانند يك نگهبان ورزيده، مراقب آنها هستند و از غرق شدن يا سركوب كوركورانهء اين افكار اجتناب مي نمايند.

 در اين وضعيت، افكار غير عمدي و هيجانهاي همراهشان، تحت سيطرهء مشاهده گر، فقط عبور مي كنند. در چنين فضاي باز و بيكراني، مشاهده گر قادر است از فكر منطقي و مثبت عمدي نهايت استفاده را ببرد.
اين گروه در كنار عشق، از قدرت معجزه گر فكر مثبت هم براي رفع كدورتها و بيماريها و خلاقيت و.. سود مي جويند.