گويش همداني (1)


غم عشق

آ مِدَم، تا به وصالت برسم، اما شيْ
يِيْ بشِت پايدم و ديدم خو ِدمه جا هَشْتَم
اما شي= اما چي؛  يي= يك ؛ بشت= به تو؛  پايدم= نگاه كردم؛  خودمه= خودم را؛ جا هشتم = جا گذاشتم
به قصد وصالت آمدم، اما چه حاصل؟ يك نگاه به تو انداختم و ديدم كه خودم را جا گذاشته ام.
 شاعر محمد حسين شيرين ( از كتاب ترانه هاي گنجنامه؛ گرد آورنده جمشيد محمد عليزاده)