فوايد مراقبه مشاهده گريmindfulness از ديدگاه دانشمندان غربي 10

                         
مراقبه بصیرت(مشاهده گري) در باز پروری زندانیان و معتادان
 تحقیقات نشان داده است که مراقبه بصیرت (مشاهده گري)، به صورت دوره های ده روزه استاندارد و داراي صلاحيت، در زندانهای هندوستان، قادر به کاهش رجعت به جرم، اضطراب و پرخاشگری بوده است ( چاندیرامانی Chandiramani و همکاران 1998 [2]؛ کومار Kumar 1995 [5]؛ وورا  Vora 1995 [6] ).
در یک مطالعه دیگر، مراقبه بصیرت با چند روش درمانی متداول دیگر( از طب سوزنی گرفته تا برنامه های سلامت روان و سایر برنامه های روان درمانی و بازپروری دیگر)، در کاهش بازگشت به مصرف مواد و سایر مسائل روانی پس از آزادی از زندان، مقایسه شدند. یافته های این پژوهش برتری مراقبه بصیرت را نشان داد (بوون و همکاران 2006 Bowen )[1] . نتایج این تحقیق بیانگر کاهش معنی دار مصرف کوکائین، الکل و ماری جوانا طی سه ماه پس از آزادی از زندان بود. همینطور از لحاظ آماری به طور معنی داری در گروهی که تجربه مراقبه بصیرت داشتند، مسائل روانی کمتری به چشم می خورد ( ایوانوسکی و مالهی 2007Ivanovski and Malhi )[4] . در یک تحقیق دیگر مؤثر بودن مراقبه بصیرت در کنترل و درمان اعتیاد به انحراف جنسی تأیید شده است ( چاندیرامانی )[3] .


منابع:
1- Bowen S, Witkiewitz K, Dillworth TM et al. (2006). Mindfulness meditation and substance use in an incarcerated population. Psychol Addict Behav;20: 343–347.
2- Chandiramani K, Verma SK, Dhar PL. (1998).Psychological effects of Vipassana on Tihar Jail inmates. Unpublished manuscript,; Cited in Bowen S, Witkiewitz K, Dillworth TM et al. Mindfulness meditation and substance abuse in an incarcerated population. Psychol Addict Behav 2006;20:343–347.
3- Chandiramani,  K.  A Role for Mindfulness Meditation in the Treatment of Sexual  Addictions.
4- Ivanovski B and Malhi GC (2007) Review article: The psychological and neurophysiological concomitants of mindfulness forms of meditation Acta Neuropsychiatrica: 19: 76–91.
5- Kumar T. (1995). Vipassana meditation courses in Tihar Jail. Paper presented at the Indian Institute of Technology, Delhi, India.
6- Vora RL. (1995). Jail courses and Vipassana (Baroda jail). Presented at an international seminar of the Indian Institute of Technology, Delhi, India.