ملامتگرهای کوتوله ی خیالی (قسمت دوم)


از گمان و از یقین بالاترم
وز ملامت بر نمی گردد سرم (3-4126)

   در کتاب "چه کسانی در  سر تو زندگی می کنند" ابتدا بر این موضوع تأکید می شود که ما مسؤول رفتار، احساسها و افکار خودمان هستیم در نتیجه قادر به تغییر آنها هستیم...

   در این کتاب، نویسنده توجه  ما را به لحظات اشتباه کردن در زندگی، جلب می کند و اینکه عادت داریم در آن مواقع به خودمان چه بگوییم؟

   سپس برای اینکه به مشاهده کسانی که در سر ما زندگی می کنند، کمک کند می گوید تجسم کن که در حال رانندگی هستی و ناگهان متوجه می شوی که بنزین ماشین تقریباً تمام شده و همین الان باید یک پمپ بنزین پیدا کنی. این صحنه را با جزئیاتش تصور کن. بدنت را روی صندلی احساس کن و دستها را روی فرمان.. به درجه بنزین نگاه کن بنزین تقریباً تمام شده و چراغ هشدار آن روشن شده است..چیزی نمانده که ماشین متوقف شود...آنگاه توجه کن که در درون سرت به خودت چه می گویی؟

   تنها فکر مناسب با چالش روبرو که به ذهن خطور می کند این است:  "نزدیک ترین پمپ بنزین کجاست؟"

   بقیه افکارت معمولاً همه مخرب هستند. در این موارد ببین قسمت مشاهده کننده ی واقعیت و بالغ وجود، زمام امور را در دست دارند؟ یا به بقیه شخصیت های درون مغزت هم اجازه می دهی که نقش داشته باشند؟ ملامتگرهای کوتوله خیالی را مشاهده کن و ببین در این لحظه از زندگی ات، کدام یک از این ها به طور خود جوش و اتو ماتیک فعال شده اند. با مشاهده آنها می توانی آنها را بدون سرکوب، مهار کنی و از یکی شدن با آنها بپرهیزی. این شخصیتهای کوتوله هر کدام می تواند شکل و قیافه و لباس.. خاصی داشته باشند!:

1-    غصه خور و بد بین: نکنه...نکنه در جاده بمانی و پمپ بنزین پیدا نکنی. نکنه به قرار نرسی یا دیر به سر کار برسی و کارت را از دست بدهی و....پیام پنهانی: در مورد آینده نگران باش

2-    جادو گر بدجنس و قلدر: تو یک احمق بی عرضه هستی..پیام پنهانی: از خودت متنفر باش

3-    عیب جو: چرا هیچ وقت دقت نمی کنی؟ چرا حواست را جمع نکردی؟  پیام پنهانی: در مورد گذشته احساس گناه داشته باش و از خودت متنفر باش

4-    حسرت کش: کاش دیروز باک را پر می کردی.. پیام پنهانی: در مورد گذشته احساس گناه داشته باش و غصه بخور!

5-    قاضی ظالم و اغراق کننده: تو مرتکب اشتباه وحشتناکی شده ای...تو یک اشتباه کار و احمق بالفطره هستی!.. پیام پنهانی: در مورد گذشته احساس گناه داشته باش و از خودت متنفر باش

6-    علامه دهر:  آدم گیج!! همین الان پمپ بنزین را رد کردی، یک نگاه هم به عقربه بنزین نکردی..واقعاً که گیجی.. پیام پنهانی:احساس احمق بودن و گیج بودن داشته باش..

   در این تمرین ببین کدام یک از این صدا ها و شخصیت ها در ذهن تو در حال گفتگو هستند؟ خیلی ناراحت کننده است... هیچ کس سزاوار آن نیست که چنین شخصیت هایی در ذهنش نقش بازی کنند. این صداها، آزار دهنده و مخرب هستند. حتی اگر به آنها عادت کرده ای و تصورش را هم نکنی که بدون آنها زندگی کنی!

   وظیفه اصلی نقش های بد تو این است که تو را با قضاوت هایی نظیر تو آدم بی ارزش و بی کفایتی هستی، ناراحت کنند!!

   آسیبی که آن ها به تو می زنند، می تواند تو را در مدت زمان طولانی در حالت خشم، غم و غصه و شرمندگی نگه دارد..

   عکس العملی که تو در برابر این شخصیت های خبیث داری، می تواند تو را طوری دچار تنش کند که نتوانی از فکر منطقی و بالغانه ات به درستی استفاده کنی...

   اگر از این که خودت هستی لذت نمی بری، برای این است که حرفهای یک نقش بد را گوش داده ای و آن را باور کرده ای..دروغ بودن آن و خیالی بودن آن نقش را  متوجه نشده ای..نتوانسته ای به درستی آن را مشاهده کنی..

   حتی همین الان که این مطالب را می خوانی ممکن است خودت را بابت داشتن این نقشهای خیالی ملامت کنی!!

   یا از اینکه این نقش ها را مشاهده نکرده ای خودت را سرزنش می کنی!

ادامه دارد...