جذبه دیدن تغییر 2


تقدیم به مراقبه گرهای ویپاسانا

واقعیتی علمی را می خواهم خدمتتان عرض کنم به دومنظور  اول تأییدی بر تجربه مراقبه ویپاسانا  و دوم تأکیدی بر نفی برچسبهای ذهنی. 

در واقع اول بار این یافته  را در مطلبی تحت عنوان
Vipassana meditation and the scientific world view
"دیدگاه جهان شمول مراقبه ویپاسانا و علم" از پروفسور پل  فلایشمن  Fleischman روانپزشک ( استاد روانپزشکی دانشگاه بیل) و مراقبه گر ویپاسانا خوانده بودم.
ایشان تجربه جذبه مراقبه ویپاسانا را با یک "یافته علمی" مقایسه کرده بود که بنظرم بیشتر برای کسانی که این تجربه را حس کرده اند یعنی مراقبه گرهای ویپاسانا، شاید جالب توجه باشد:


هر سلول میلیونها واکنش بیوشیمیایی در ثانیه انجام می دهد! انواع چرخه های بیوشیمیایی پیچیده در درون یک سلول بدن صورت می گیرد که طی آن در هر لحظه تغییری در باندها و پیوندهای شیمیایی ملکولهای حیاتی بدن انجام شده و ذخیره سازی یا آزاد سازی انرژی انجام می شود. کافی است به یکی از کتابهای بیوشیمی مراجعه کنید تا از دیدن این همه فرمول و چرخه حیاتی و مولکول های جوار جور کله تان سوت بکشد! همه آنها در یک سلول کوچولوی بدن با چه سرعت و در عین حال نظم و ترتیبی انجام می شود!

خوب اگه تعداد کل سلولهای بدن را هم در نظر بگیریم بین 50 تا 200 تریلیون بسته به جثه فرد و..است!

در نتیجه اگر ده میلیون واکنش در ثانیه را در نظر بگیریم و در 100 تریلیون سلول بدن ضرب کنیم حاصل 10 به توان 21 می شود. یعنی کواینتیلیون ها واکنش در ثانیه در کل بدن یک انسان!!! ( بعد از میلیون، میلیارد- بیلیون- 109، تریلیون1012 ، کوادریلیون 1015  و کواینتیلیون1018 است.). راستش از شما چه پنهان برای اینکه بهتر باورم بشود چرخی در سایتهای اینترنت زدم و تعداد سلولهای کل بدن و واکنشهای درون یک سلول را مرور کردم و هر چند به طور دقیق این رقمها دست نیافتنی هستند ولی در حد تخمین آنچه دکتر فلایشمن گفته بود، کاملن حقیقت داشت!!  

این تغییرات عظیم و محیر العقول ، بدون اینکه ما کنترلی بر روی آنها داشته باشیم لحظه به لحظه درون تک تک سلولها ی بدنمان اتفاق می افتد.  و البته ارزش تعمق و تدبر عمیق را دارد. خوب با کمک مراقبه آنهم از نوع ویپاسانا می توان این "یافته علمی" راجع به بدن خودمان را از نزدیکتر تجربه کنیم. دانشمند این تغییرات را می داند ولی مراقبه گر آنها را به طور تجربه مستقیم درک می کند.
اگه دانستن دانشمند عبادت است پس فهم مستقیم مراقبه گر چیست؟

اما اینکه به این ارگانیسم پیچیده که شمه ای از عجایبش گفته شد، بخواهیم برچسب بزنیم؛ از نوع احمق، بی عرضه ، باعرضه، نا توان و..کمی تا قسمتی بی انصافی و حتی توهین به خلقت شکوهمند الهی است. چیزی که روانشناسان شناخت درمانی بر آن تأکید دارند و بقیه علما و حکما هم می گویند و می دانند..حتی چاق و چله ترین برچسب یعنی "من" هم قابل چسباندن به این تریلیونها تریلیون ...واکنش و جرقه و موج و نور و ذره فرا اتمی نیست!

لطفاً اگه از این به بعد کسی از شما پرسید چه کار می کنی ؟ لیستی از تریلیونها تریلیون واکنشی که در کارخانه بدنتان در حال انجام است را برایش باز گو کنید تا بفهمد حسابی کار دارید!
                                                                                             
منبع:
( نقل به مضمون از کتاب "مراقبه بصیرت، ویژگیها و فواید آن از دیدگاه دانشمندان معاصر و مولوی" که به خواست خدا به زودی چاپ خواهد شد)